;

دریافت گزارشات تحلیلی 141

اطلاعات نقشه های تحلیلی بر اساس داده های ترددشمارهای موجود در محورهای کشور تهیه می گردد، این نقشه ها در 6 شاخص ذیل به صورت ماهانه و بر پایه ی نرم افزار ArcGIS تهیه و برای استفاده کاربران به اشتراک گذاشته می شود، لازم به ذکر است اطلاعات نمایش داده شده برای مجموع محورها دو جهت رفت و برگشت محاسبه شده است:
  1. نقشه متوسط تردد روزانه (ADT) کل وسایل نقلیه
  2. نقشه متوسط تردد روزانه وسایل نقلیه سنگین
  3. نقشه سهم تردد وسایل نقلیه سنگین نسبت به کل تردد
  4. نقشه سطح سرویس (Level of Service) محورها در ساعت اوج (سطح سرویس A مطلوب ترین وضعیت و سطح سرویس F نامطلوب ترین وضعیت)
  5. نقشه متوسط سرعت وسایل نقلیه عبوری
  6. نقشه سهم سرعت غیرمجاز وسایل نقلیه
انتخاب ماه
;