اخبار و اطلاعیه ها

"بازگشایی مسیر"

شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۱:۵۱ ب ظ

" بازگشایی"

27 اسفند

ساعت 21:00

استان كرمان

محور ریگان - ایرانشهر 

كه بدلیل سیلاب و طغیان رودخانه محور فوق مسدود شده بود بازگشایی گردید. 

مركز مدیریت راه های كشور