اخبار و اطلاعیه ها

لیست اخبار مهم

لیست اخبار

آخرین وضعیت راه های کشور - 15 خردادماه 1402 - ساعت 23:00

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۲۳:00 ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : -تردد کلیه وسایل نقلیه از آزاد


آخرین وضعیت راه های کشور - 15 خردادماه 1402 - ساعت 21:00

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۲۱:00 ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : -تردد کلیه وسایل نقلیه از آزاد


آخرین وضعیت راه های کشور - 15 خردادماه 1402 - ساعت 20:00

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:00 ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : -تردد کلیه وسایل نقلیه از آزاد


آخرین وضعیت راه های کشور - 15 خردادماه 1402 - ساعت 19:00

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:00 ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : -تردد کلیه وسایل نقلیه از آزاد


هشدار هواشناسی – دوشنبه مورخ 15 خرداد ماه 1402

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:40 ب ظ

هشدار هواشناسی – دوشنبه مورخ 15 خرداد ماه 1402 توصیف سامانه


آخرین خبر