دوربین های نظارت تصویری
دستگاههاي تردد شمار برخط
امداد فنی خودرو
پمپ بنزین
مجتمع خدمات رفاهی
مساجد و نماز خانه ها
بیمارستان ها
تعمیرگاه ها
کارگاه های جاده ای
راهدارخانه ها
پایگاه فنی امداد خودرو
وضعیت آب و هوا
مسافت : ۴۵۱ کیلومتر
مدت: 4 ساعت و 49 دقیقه