• شیراز- کازرون، دشت ارژن 5:29 PM
  • قائمیه- کازرون 5:29 PM
  • شیراز - کازرون ، زیمنکو 5:28 PM
  • شیراز- دشت ارژن، خان زنیان 5:27 PM