• شیراز- کازرون، دشت ارژن 4:47 AM
  • قائمیه- کازرون 4:50 AM
  • شیراز - کازرون ، زیمنکو 4:47 AM
  • شیراز- دشت ارژن، خان زنیان 4:46 AM