• ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 5:01 PM
  • کرمانشاه - قزانچی، مقابل شهرک صنعتی 5:03 PM
  • کرمانشاه - کوزران، روستای باباجان 4:59 PM
  • اسلام آباد - پل سیمره ، حمیل 5:00 PM
  • قزانچی - کامیاران، روستای خانم آباد 5:00 PM
  • کرمانشاه - اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 5:00 PM
  • سنندج - کامیاران، گردنه مروارید ( چشمه شفا) 5:01 PM
  • سنندج - کامیاران، سه راهی موچش 5:01 PM
  • سنندج-کامیاران، گردنه درکه (نران) 5:02 PM